: شما در اینجا هستید

BI Publisher Report با Dashboard Report دارای تفاوت هایی اساسی می باشد.
یکی از این تفاوت ها، عدم وجود قابلیت استفاده از BI Variableها یعنی Presentation variables، Session variables و Repository variables در BI Publisher Report می باشد.
هنگام ایجاد analytic جهت استفاده در یک Dashboard Report، edit sectionهای مختلفی جهت تعریف و استفاده از این متغیرها وجود دارد درحالیکه در BI Publisher Report به دلیل ماهیت گزارشی بودن آن، این امکان قرار داده نشده است.
حال در صورت نیاز به استفاده از این متغیر ها در BI Publisher Reportها، باید یک Data Model ایجاد و سپس متغیرهای مورد نیاز را از طریق آن به BI Publisher پاس داد.
جهت رسیدن به این مهم بهترین راه ایجاد یک Data Model با Oracle BI Analysis Data Set می باشد.

طریقه ی استفاده از متغیرها

  1.   یک analysis ایجاد کنید و مطابق با دستورهای استفاده از متغیرها در OBIEE، متغیرهای مورد نیاز را تغریف کنید.
  2. یک BI Publisher Data Model ایجاد کنید که data set آن، Oracle BI Analysisایجاد شده در بند قبل باشد.
  3. حال یک BI Publisher Report با Data Model فوق ایجاد کنید.
  4. در نهایت بنا به نیاز خود میتوانید این متغیرها را استفاده کنید.
Last Updated On مارس 19, 2018
Leave Comment