: شما در اینجا هستید
زمانی که هنگام ایجاد یک BI Publisher Report، از Data model به عنوانData Source استفاده میکنید، قابلیت استفاده از Report Parameters وجود نخواهد داشت. این componentعملکردی مشابه با Dashboard Prompt دارد. به این صورت که مقادیر BI Publisher Report را بر اساس مقدار انتخاب شده در Parameter، فیلتر و نمایش میدهد.
در صورت نیاز به فیلتر کردن داده های نمایش داده شده در BI Publisher Reportها به وسیله Dashboard Prompt، به روش زیر میتوان به این مهم دست یافت.

روش پیاده سازی

  1.  ابتدا Data Model را باز کنید. در اینجا Data Set واقع در Data Model، از نوع Oracle BI Analysis می باشد.
  2. در پنجره ی ظاهر شده، در Data Model Pane واقع درسمت چپ پنجره، Parameters را انتخاب کنید.
  3. در dialog ظاهر شده، روی Plus Icon کلیک کنید تا یک row جدید جهت ایحاد یک parameter جدید ایجاد شود.
  4. حال یک Dashboard Prompt ایجاد کرده و برای آن یک Presentation Variable، تعریف کنید.
  5. Variable ایجاد شده در Dashboard Prompt ، باید در دو بخش استفاده و set شود.
    5.1 Analysis مورد استفاده در Data Model باید بر اساس این متغیر، فیلتر شود.
    5.2 درrow ایجاد شده دربند 3، نام متغیر را در قسمت name وارد کنید.Data Type را String وParameter Type را Text قرار دهید.
  6. این مراحل را به ازای هر تعداد فیلتر که قصد دارید اضافه کنید، تکرار کنید.
Last Updated On مارس 19, 2018
Leave Comment