OBIEE Server Cache Management from ODI 12c

در ابتدا بایستی بین odi و obiee با فایل bijdbc.jar ارتباط برقرار کرد که از /obihome/…/bifoundation/jdbc کپی شود و در مسیر /odihome/…/sdk/lib قرار بگیرد که ممکن است فایل مربوطه توسط odi شناخته نشود که باید در obi admin در قسمت data source مسیر فایل jdbc دستی set کرد. داخل odi در قسمت topology و در…

Details