: شما در اینجا هستید

کلاس HashTable  در جاوا، hashtable را پیاده سازی می کند، که کلید ها را به مقادیر نگاشت می دهد. و از پیاده سازی شده ی  Map interface ارث بری می کند.

نکات مهم در مورد کلاس hashtable   در جاوا به صورت زیر است:

  • Hashtable آرایه ای از لیست ها می باشد. هر لیست به عنوان یک bucket شناخته می شود. و جایگاه bucket با استفاده از متد () hashcodeشناخته می شود. Hashtable شامل یک سری مقدار بر اساس کلید می باشد.
  • تنها شامل عناصر یکتا می باشد.
  • شامل مقادیر کلید و مقدار null نمی باشد.
  • سنکرون می باشد.

تعریف کلاس hashtable

کلاس hashtable  در جاوا به صورت زیر تعریف می شود.

public class Hashtable<K,V> extends Dictionary<K,V> implements Map<K,V>, Cloneable, Serializable

پارامتر های کلاس hashtable  به صورت زیر تعریف می شوند:

  • K: کلیدهایی که توسط مپ نگهداری می شوند.
  • V: نوعی از مقادیر نگاشت شده است.

سازنده های کلاس hashtable به صورت زیر می باشد :

Description

Constructor

سازنده ی پیش فرض hashtable

()Hashtable

به منظور قبول پارامتر integer و ایجاد hashtable

(Hashtable(int size

دقیقا به همان اندازه ی مورد نظر hashtable  را ایجاد می کند

(Hashtable(int size, float fillRatio

 

توابع کلاس HashTable

Description

Method

به منظور ریست کردن hash table به کار می رود

()void clear

اگر این متد مقدار true  برگرداند، یعنی مقداری که در پارامتر تابع به کار گرفته شده است، در hashtable  موجود می باشد.

(boolean contains(Object value

اگر کلید مورد نظر در hashtable  موجود باشد مقدار true  برمیگرداند.

(boolean containsKey(Object key

اگر hashtable خالی باشد، مقدار true  برمی گرداند

()boolean isEmpty

برای افزایش سایز hashtable  و rehash  کردن کلید ها به کار می رود

()void rehash

این متد آبجکتی را که با کلید مورد نظر بیان شده است بر می گرداند.

(Object get(Object key

برای حذف کلید مقدارهای مورد نظر به کار برده می شود. این متد مقدار مربوط به کلید را بر میگرداند

(Object remove(Object key

این متد تعداد entry هایی که در hash table  موجود می باشند را بر می گرداند.

()int size

Last Updated On مارس 14, 2018
Leave Comment